Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 (26 ม.ค. 2566)  
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน ต.ค.- ธ.ค.65 (23 ม.ค. 2566)  
ประกาศ การออกหนังสือรับรองขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเกี่ยวกับการรับรองกรรมส... (20 ม.ค. 2566)  
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (10 ม.ค. 2566)
ข้อมูลการบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (10 ม.ค. 2566)
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยเหตุพิเศษ (19 ธ.ค. 2565)
ประกาศ ให้มายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 (16 ธ.ค. 2565)
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ประ... (06 ธ.ค. 2565)
ข้อมูลการบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (02 ธ.ค. 2565)
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... (22 พ.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (10 พ.ย. 2565)
ข้อมูลการบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (04 พ.ย. 2565)
สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (27 ต.ค. 2565)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 (26 ต.ค. 2565)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566 (25 ต.ค. 2565)
คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ประจำป... (25 ต.ค. 2565)
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 (12 ต.ค. 2565)
ประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (12 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชก... (12 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) (12 ต.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรั... (26 ม.ค. 2566)  

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรั... (26 ม.ค. 2566)  

การสร้างวัฒนธรรม No Gift ... (26 ม.ค. 2566)  

ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนา ... (26 ม.ค. 2566)

วันที่ 20 ธ.ค.65 ณ ห้องปร... (21 ธ.ค. 2565)

วันที่ 20 ธ.ค. 2565 ณ ห้อ... (20 ธ.ค. 2565)

วันที่ 15 พ.ย.2565 ณ ห้... (15 พ.ย. 2565)

ประชาคม หมู่ที่ 6 (11 ต.ค. 2565)

ประชาคม หมู่ที่ 2 (11 ต.ค. 2565)

ประชาคม หมู่ที่ 5 (11 ต.ค. 2565)

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 256... (07 ก.ค. 2565)

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 อ... (01 ก.ค. 2565)

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 อง... (09 มิ.ย. 2565)

นายกสอาด ตามวงศ์ นายกองค์... (08 มิ.ย. 2565)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช... (03 มิ.ย. 2565)

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เว... (02 มิ.ย. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ... (09 พ.ค. 2565)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (29 มี.ค. 2565)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์... (10 มี.ค. 2565)

การมีส่วนร่วมผู้บริหาร (10 มี.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (24 ม.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (24 ม.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (24 ม.ค. 2566)  
ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ปร... (04 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร... (19 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร... (19 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร... (19 ธ.ค. 2565)
ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ปร... (06 ธ.ค. 2565)
เผยแพร่ ร่างเอกสารและร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร... (30 พ.ย. 2565)
เผยแพร่ ร่างเอกสารและร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร... (30 พ.ย. 2565)
เผยแพร่ ร่างเอกสารและร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อส... (30 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางใ... (28 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลา... (28 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางใ... (28 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกล... (21 พ.ย. 2565)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... (14 พ.ย. 2565)
ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ e-GP ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลางกำหนด ปร... (02 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (02 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางใ... (31 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพ... (11 ต.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (31 ต.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนัก... (27 ต.ค. 2565)  
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครู... (06 ต.ค. 2565)  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (27 ก.ย. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน... (22 ก.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (06 ก.ย. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (24 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (08 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต... (30 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนัก... (25 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต... (14 ส.ค. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนั... (23 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (20 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนัก... (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (04 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ (01 พ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (26 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็... (03 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ (02 เม.ย. 2562)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image