Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
อบต.วังซ้ายมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวนประชากร
 ชาย  หญิง รวม 
1 แม่ม่า นายสมจิตร  คิดอ่าน  105 91 196
2 ใหม่หล่ายท่า นายธนพล วงค์แก้ว  204 219 423
3 หัวทุ่ง นายเชาว์  จันตะมะ 362 306 668
4 แม่สุขใน นายวัขรพงษ์ คิดอ่าน 352 326 678
5 ป่าแขม นายสัเกต  เสียงกว้าง 313 309 622
6 น้ำหลง นายประชัน คิดอ่าน 231 207 438
7 แม่สุขวังเหนือ นายอุดม  ปอสี 247 268 515
8 แม่สุขเหนือ นายน้อย ตันใจ 339 300 639
9 แม่สุขป่าสัก นายปิ่นศักดิ์ สุนะเสน 225 227 452
10 สบม่า นายบุญส่ง ปรองดอง 219 210 429
      2,597 2,463 5,060
 
การศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง  คือ
           -โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
           -โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
           -โรงเรียนบ้านแม่สุขใน
           -โรงเรียนบ้านป่าแขม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  10 แห่ง

สถาบันและองค์กรศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์  8 แห่ง

การสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแขม
สถานพยาบาลเอกชน  2  แห่ง
อัตราการมี และใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อย 100

ความมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจ  1 แห่ง  คือสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังเหน่ือ 

Responsive image