Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
อบต.วังซ้ายมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวนประชากร
 ชาย  หญิง รวม 
1 แม่ม่า นายสมจิตร  คิดอ่าน  105 91 196
2 ใหม่หล่ายท่า นายธนพล วงค์แก้ว  204 219 423
3 หัวทุ่ง นายเชาว์  จันตะมะ 362 306 668
4 แม่สุขใน นายวัขรพงษ์ คิดอ่าน 352 326 678
5 ป่าแขม นายสัเกต  เสียงกว้าง 313 309 622
6 น้ำหลง นายประชัน คิดอ่าน 231 207 438
7 แม่สุขวังเหนือ นายอุดม  ปอสี 247 268 515
8 แม่สุขเหนือ นายน้อย ตันใจ 339 300 639
9 แม่สุขป่าสัก นายปิ่นศักดิ์ สุนะเสน 225 227 452
10 สบม่า นายบุญส่ง ปรองดอง 219 210 429
      2,597 2,463 5,060
 
การศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง  คือ
           -โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ
           -โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
           -โรงเรียนบ้านแม่สุขใน
           -โรงเรียนบ้านป่าแขม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  10 แห่ง

สถาบันและองค์กรศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์  8 แห่ง

การสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแขม
สถานพยาบาลเอกชน  2  แห่ง
อัตราการมี และใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อย 100

ความมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจ  1 แห่ง  คือสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังเหน่ือ 

Responsive image