Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ประกาศอบต.วังซ้าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแบบแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งออกเป็น
     1.1 งานบริหารทั่วไป
     1.2 งานนโยบายและแผน
     1.3 งานกฎหมายและคดี
     1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     1.5 งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบล

กองคลัง
   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การจัดทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานออกเป็น
     2.1 งานการเงิน
     2.2 งานบัญชี
     2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
     2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ


3. กองช่าง
   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานด้านการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การควบคุมการก่อสร้างและบำรุงรักษา การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานออกเป็น
     3.1 งานก่อสร้าง
     3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
     3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
     3.4 งานผังเมือง


 
Responsive image