Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแบบแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งออกเป็น
 
    1.1. งานบริหารทั่วไป
         งานธุรการ และงานสารบรรณต่างๆ

         งานเลขานุการ งานประชุมสภาอบต.และการประชุมอื่นๆ พร้อมบันทึกรายงานการประชุม
         งานสาธารณกุศลของอบต.และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
         งานรัฐพิธีและงานพิธีการต่างๆ
         งานกิจการสภาและการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
         งานเลือกตั้ง
         งานป้องกันยาเสพติด
         งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์
 

     1.2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
         งานวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และกำหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
         งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
         งานจัดทำแผนปฏิบัติการงานประสานหน่วยงานในการบูรณาการแผนท้องถิ่น
         งานเกี่ยวกับการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆงานประสานงานหน่วย งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
         งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
         งานรวบรวมสถิติข้อมูลท้องถิ่น
 
     1.3. งานการเจ้าหน้าที่

         งานการขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับและตำแหน่ง งานทะเบียนประวัติและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
         งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง และงานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
         งานการขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงินทดแทน
         งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของพนักงานอบต.
         งานเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
         งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อ
         งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
         งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
 
     1.4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

         งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
         งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
         งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการตามระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและ สาธารณภัยอื่น
 เช่น  อุทกภัย  วาตภัย

         งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
         งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
         งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         งานเกี่ยวกับการกู้ภัยต่างๆ
 
     1.5. งานส่งเสริมการเกษตร   

         งานสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
         งานบริการข้อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร
         งานสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช และโรคระบาดติดต่อทางพืช
 
     1.6.  งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

         งานจัดทำแผนโครงการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
         งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                  บริหารวิชาการ
                  บริหารงานงบประมาณ
                  บริหารงานบุคคล
                  บริหารงานทั่วไป
         งานส่งเสริมการพัฒนาเด็กเล็ก 0-3 ปี
         งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
         งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน
         งานส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
         งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานอกระบบ ห้องสมุดชุมชน
         งานอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี
 
     1.7. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

         งานสุขาภิบาลทั่วไป
         งานสุขาภิบาลโรงงาน
         งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
         งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
         งานส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
         งานควบคุมมลพิษ
         งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
         งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
         งานธุรการประจำส่วนสาธารณสุข
         งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน
         งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
         งานชันสูตรสาธารณสุข
         งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ
         งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
         งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย
         งานเฝ้าระวังโรคระบาด
         งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ
         งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 
     1.8. งานสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการเด็กและเยาวชน พัฒนาชุมชน และส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

         งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
         งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
         งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
         งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
         งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชน
         งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์สตรีบางประเภท
         งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
         งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
         งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ
         งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง
         งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา
         งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
         งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ
         งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
         งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
         งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
         งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน
         งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
         งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
         งานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตรี

2.กองคลัง
   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การจัดทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานออกเป็น
     2.1 งานการเงิน
     2.2 งานบัญชี
     2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
     2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ


3. กองช่าง
   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานด้านการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การควบคุมการก่อสร้างและบำรุงรักษา การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานออกเป็น
     3.1 งานก่อสร้าง
     3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
     3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
     3.4 งานผังเมือง 
Responsive image