Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
วันที่ 15 พ.ย.2565 ณ ห้องประชุม อบต.วังซ้าย ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Responsive image
วันที่  15 พฤศจิกายน  2565 นายสอาด ตามวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย       เพื่ออนุมัติแผนงาน
โครงการ กิจกรรมพัฒนาสุขภาพตำบลวังซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย มีมติเห็นชอบอนุมัติ แผนงาน   โครงการ กิจกรรมพัฒนาสุขภาพตำบลวังซ้าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อจะได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป
เรื่องในการมีส่วนร่วม   การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังซ้าย
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม  คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีทั้งหมด จำนวน 18 ท่าน  มาเข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน   และทุกท่านมีมติมติเห็นชอบอนุมัติ แผนงาน   โครงการ กิจกรรมพัฒนาสุขภาพตำบลวังซ้าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผลการมีส่วนร่วม ทุกท่านมีมติมติเห็นชอบอนุมัติ แผนงาน   โครงการ กิจกรรมพัฒนาสุขภาพตำบลวังซ้าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 
นำแผนงาน   โครงการ กิจกรรมพัฒนาสุขภาพตำบลวังซ้ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดำเนินการตามโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ต่อไป
 
   
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565