Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
วันที่ 20 ธ.ค.65 ณ ห้องประชุม อบต.วังซ้าย ประชุมทีมปฏิบัติการ คณะทำงาน ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต.วังซ้าย หัวหน้า สถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร้านค้า
Responsive image
วันที่ 20 ธ.ค.65 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุม อบต.วังซ้าย  นายสอาด ตามวงศ์ นายก อบต.วังซ้าย
เชิญประชุมทีมปฏิบัติการ คณะทำงาน ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต.วังซ้าย หัวหน้า สถานศึกษา
อำนวยการสถานศึกษา ร้านค้า ชี้แจงการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนใน
พื้นที่ตำบลวังซ้าย เพื่อปฎิบัติตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ลดก๊าซเรือนกระจก   สามารถดำเนินการถังขยะเปียกในเขตพื้นที่
ของ อบต.วังซ้ายได้ครบทุกหมู่บ้าน
เรื่องในการมีส่วนร่วม   ประชุมทีมปฏิบัติการ คณะทำงาน ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต.วังซ้าย
หัวหน้า สถานศึกษา อำนวยการสถานศึกษา ร้านค้า ชี้แจงการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก
ลดโลกร้อนในพื้นที่ตำบลวังซ้าย
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-10 ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง
สมาชิก อบต. จำนวน 10 ท่าน คณะผู้บริหาร อบต.วังซ้าย จำนวน 5 ท่าน ตัวแทนภาคเอกชน ร้านค้า
จำนวน 15 ท่าน เข้าร่วมรับฟังชี้แจงการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่ตำบลวังซ้าย 
ผลการมีส่วนร่วม นัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-10 ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง   สมาชิก อบต.
จำนวน 10 ท่าน คณะผู้บริหาร อบต.วังซ้าย จำนวน 5 ท่าน ตัวแทนภาคเอกชน ร้านค้า จำนวน 15
ท่าน เข้าใจการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่ตำบลวังซ้าย 
การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 , โรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.วังซ้าย จำนวน 4 แห่ง , ร้านค้า ให้ความร่วมมือ
ที่จะกลับไปทำถังขยะเปียกในหมู่บ้าน และโรงเรียน  ซึ่ง อบต.วังซ้ายจะได้ดำเนินการติดตามผล
การจัดทำถังขยะเปียกพื้นที่ในเขต อบต.วังซ้าย ต่อไป
 
       
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2565