Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การต่อต้านการทุจริต การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และการขับเคลื่อนจริยธรรม
Responsive image
วันที่ 31 มกราคม  2566 เวลา 10.00 น.  และเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง  นายสอาด  ตามวงค์  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย จัดประชุมประจำเดือน และจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต   กิจกรรมเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   การขับเคลื่อนจริยธรรม  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift  Policy จากการปฏิบัติหน้าที่    ให้ เจ้าหน้าที่  สมาชิกสภา อบต.วังซ้าย  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 – 10 คณะผู้บริหาร ตำบลวังซ้าย จำนวน 50 คน ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ทุจริต  โดยนายสอาด  ตามวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  , ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift  Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   และแจ้งกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570  ,แจ้งมาตรการเพื่อจัดการร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ และประกาศข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ,แจ้งประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานท้องถิ่น, แจ้งประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น, แจ้งประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และแนวปฎิบัติ Do's & Don'ts   ให้คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา อบต.วังซ้าย  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 – 10 ตำบลวังซ้าย ได้ทราบและถือปฏิบัติ  และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย  ร่วมใจ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ZERO  TOLERANCE “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”  , ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift  Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   
         
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2566