Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ประกาศอบต.วังซ้าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายคำรณวิทย์ สิงห์ใจ
ประธานสภา
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายเกรียงศักดิ์ กาศรี
รองประธานสภา
Responsive image
นายสำราญ จงจิตต์
เลขานุการสภา
Responsive image
นายพิสิษฐ์ ใจเอื้อ
สมาชิกสภา ม.1
Responsive image
นายสมเดช มาเสริฐ
สมาชิกสภา ม.1
Responsive image
นายนิวัตร์ ความเพียร
สมาชิกสภา ม.2
Responsive image
นายจรินทร์ คนเที่ยง
สมาชิกสภา ม.2
Responsive image
นายติ๊บ อวดผล
สมาชิกสภา ม.3
Responsive image
นายประวิช จิตต์มุง
สมาชิกสภา ม.3
Responsive image
นายติ๊บ ใจหวัน
สมาชิกสภา ม.4
Responsive image
นายวันชาติ จันที
สมาชิกสภา ม.4
Responsive image
นายเสน่ห์ อวดเหลี้ยม
สมาชิกสภา ม.5
Responsive image
นายบุญส่วย เสียงกว้าง
สมาชิกสภา ม.5
Responsive image
นายเกรียงศักดิ์ กาศรี
สมาชิกสภา ม.6
Responsive image
นายสุริยันต์ พันตาคม
สมาชิกสภา ม.6
Responsive image
นายเด่น สีโวย
สมาชิกสภา ม.7
Responsive image
นายสุเมธ กุมมาร
สมาชิกสภา ม.7
Responsive image
นายคำรณวิทย์ สิงห์ใจ
สมาชิกสภา ม.8
Responsive image
นายทน ปงลังกา
สมาชิกสภา ม.8
Responsive image
นายชัชวาลย์ นันตาพรม
สมาชิกสภา ม.9
Responsive image
นัฏธิรากร สีโวย
สมาชิกสภา ม.9
Responsive image
นายปิยพัทย์ คิดอ่าน
สมาชิกสภา ม.10
Responsive image
สมาชิกสภา ม.10
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image