Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ประกาศอบต.วังซ้าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายสำราญ จงจิตต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย
Responsive image
Responsive image
Responsive image
เกษร พิพัฒน์รัตนากร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย
Responsive image
Responsive image
นายแคน วงค์ธิมา
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
น.ส.เสาวลักษณ์ ผ่านภพ
วิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางพิชญา แสงสอน
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางนราภรณ์ ปอสี
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางจินตนา นันตาพรม
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางอรพร อุ่นแอบ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางทองใบ พันติยา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางทิพาภรณ์ ก๋าสาย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวจิตรานุช ติดไชย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
Responsive image
นายศักดา คิดอ่าน
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
Responsive image
นายคฑาวุธ ทิพย์วังเมฆ
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายพิษณุศักดิ์ พันแพง
พนักงานขับรถดับเพลิง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image