Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
แผนอัตรากำลังและการมอบอำนาจ
แผนพัฒนา
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
รายงานผล
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
คำสั่งอบต.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
กล่องรับความคิดเห็น
ช่องทางรับเรื่องการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางเกษรา พิพัฒน์รัตนากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย
Responsive image
Responsive image
นายแคน วงค์ธิมา
นักพัฒนาชุมชน เบอร์โทรศัพท์ 0861173931
Responsive image
น.ส.ธัญญรัตน์ ผ่านภพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายสุชาติ มีเมล์
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายวิศรุฬห์ เทพสุรินทร์
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
นางจินตนา ตระกูลเก่ง
ครู
Responsive image
นายเกียรติคุณ ศรีใจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางสาวนิรชา เสนาคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวเสาวรีย์ ก๋ายวม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางทองใบ พันติยา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
Responsive image
นางสาวนาราริน จินดาธรรม
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) เบอร์โทรศัพท์ 0871752165
Responsive image
นางสาวอุไรวรรณ คิดว่อง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
Responsive image
นางสาววารุณี ศรีสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
Responsive image
นายศักดา คิดอ่าน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ) เบอร์โทรศัพท์ 0979763531
Responsive image
นายพิษณุศักดิ์ พันแพง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถดับเพลิง) เบอร์โทรศัพท์ 0877863917
Responsive image
นายธนกฤต ทิพย์วังเมฆ
พนักงานขับรถยนต์ เบอร์โทรศัพท์ 0895545381
Responsive image
นายกิตติศักดิ์ คนเที่ยง
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายณัฐพงษ์ การณารัตน์
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางดวงหฤทัย นันตาพรม
แม่บ้าน
Responsive image
-ว่าง-
ครู ( เอกปฐมวัย)
Responsive image
-ว่าง-
ครู(เอกปฐมวัย)
Responsive image